Середа, 2022-11-30, 7:38 PMГоловна | Реєстрація | Вхід

Меню сайту

Форма входу

Категорії розділу

Пошук

Друзі сайту

Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Каталог статтей
Головна » Статті » Матеріали

№9/10 2018

АГРАРНА ТРИБУНА

Україна та Франція розширюють співпрацю в галузі тваринництва

 

Найбільшому виробнику курятини в Україні дозволили купити компанію в Словенії

 

НТП У ТВАРИННИЦТВІ:

ОБЛАДНАННЯ, ТЕХНОЛОГІЇ, МОДЕРНІЗАЦІЯ

 

Досвід Білорусі показує: особлива увага – новітнім технологіям

 

Виробництво індюшатини принесе гарний прибуток

 

ПЛЕМРОБОТА

СІДАШОВА С., РУБАН С., ПЕТРУША В., МАТВЄЄВ М. Перспективи розведення водяних буйволів в Україні

Анотація. Викладено інформацію щодо реалізації в Україні (Одеська обл.) проекту з розведення водяного буйвола (Bubalus bubalis).Наведено дані щодо особливостей цього виду; чисельність та ареал розповсюдження; годівля; відтворення; утримання; склад основної продукції – молока. Наведено рекомендації щодо можливих способів утримання буйволів в Україні за умов їх утримання на відповідних фермах. Акцентовано увагу на основних проблемах відтворення буйволів у країнах, де цей вид тварин інтенсивно використовують для виробництва певних видів продукції.

Ключові слова: акліматизація, водяний буйвол, відтворення, трансплантація ембріонів, біотехнологія, молоко буйволиць, екосистема.

Abstract. This article submitted information about the implementation of the project for the development of water buffalo (Bubalus bubalis) in Ukraine (Odesa region). The article provides information about the features of this species, the population and species ranges, feeding, reproduction, livestock housing, composition of the milk products. Recommendations are made on possible ways of keeping the buffaloes in Ukraine provided they are kept on the respective farms. Special attention is paid to the main problem of the reproduction of buffaloes in countries where this species of animals is intensively used for certain types of products.

Key words: acclimatization, water buffalo, reproduction, embryo transplantation, biotechnology, buffalo milk, ecosystem.

 

ГЛАДІЙ М., ПОЛУПАН Ю., РЄЗНИКОВА Н., ПРИЙМА С. Генетичні ресурси молочного і м’ясного скотарства в Україні

Анотація. Проаналізовано стан розвитку скотарства в Україні за останні десятиріччя. Відмічено тенденцію значного скорочення поголів’я худоби, у тому числі корів, виробництва молока і яловичини. При цьому помітно зросла молочна продуктивність. Значна частина поголів’я худоби в Україні утримується в одноосібних господарствах і лише 6,1% корів знаходиться під індивідуальним контролем продуктивності, що ускладнює селекційну роботу на загальнопорідному рівні. В активній (підконтрольній) частині популяції молочної худоби більше половини (53,1%) припадає на українську чорно-рябу молочну породу. Частка голштинської породи зросла до 14,3% з тенденцією до подальшого збільшення. Активна частина популяції худоби м’ясних порід становить всього 0,5% загального поголів’я корів у країні. Найбільша частка припадає на тварин абердин-ангуської породи (26,6%). У м’ясному скотарстві зберігається тенденція скорочення їх частки у загальному поголів’ї великої рогатої худоби. Окремою програмою визначено перспективи та необхідність збереження генофонду зникаючих аборигенних порід (білоголова українська, сіра українська, лебединська, бура карпатська і червона степова).

Ключові слова: молочне і мʼясне скотарство, порода, молочна продуктивність, збереження генофонду.

Abstract. The state of cattle-breeding development in Ukraine for the last decades has been analyzed. The tendency of significant cattle number reduction, including cows, as well milk and beef production, has been noted. At the same time, the milk production increased noticeably. A significant part of the cattle population in Ukraine is kept in individual farms and only 6.1% of cows are under individual control of productivity, which complicates selection work at global breed level. In the active (controlled) part of the dairy cattle population, more than half (53.1%) falls on Ukrainian Black-and-White Dairy breed. The share of the Holstein breed increased up to 14.3% with a tendency to further growth. The active part of the cattle population of beef breeds is only 0.5% of the total number of cows in the country. The largest share comprises Aberdeen-Angus breed (26.6%). In beef cattle breeding there is a tendency to reduction of their share in the total number of cattle. A separate program defines the prospects and the necessity of preservation of the gene pool of endangered indigenous breeds (White-Headed Ukrainian, Grey Ukrainian, Lebedin, Brown Carpathian and Red Steppe).

Key words: dairy and beef cattle, breed, milk production, gene pool preservation.

 

КИРИЛІВ Б., ГУНЧАК А., СТЕФАНИШИН О., РАТИЧ І. Видові особливості активності гідролітичних ензимів у птиці різних видів

Анотація. У статті представлено результати дослідження активності гідролітичних ензимів органів травного каналу (залозистому шлуночку, підшлунковій залозі, дванадцятипалій кишці та печінці) курей, перепілок та качок у порівняльному міжвидовому аспекті. Показано , що характер отриманих змін у птиці різних видів був відмінним і зумовлений типом харчування та особливостями травлення цих видів птахів, а також енергетичною цінністю раціонів, характерних для кожного виду птиці, що істотно впливає на метаболічні процеси в організмі.

Ключові слова: перепели, кури, качки, гідролітчні

ензими.

Age-specific characteristics of hydrolytic enzyme activity In poultry of different species. BOHDAN YA. KYRYLIV, ALLA V. HUNCHAK, OLHA M. STEFANYSHYN, IRYNEY B. RATYCH, Institute of Animal Biology of  NAAS, Lviv, Ukraine.

Abstract. At the article presents the results of researches of hydrolytic enzymes activity in the organs of the digestive canal (glandular ventricle, pancreatic, duodenum and liver) of hens, quails and ducks in a comparative interspecific aspect. Is given significant that the property of the changes received in the poultry of different species was excellent and caused by the type of food and the characteristics of the digestion of these species of poultry, as well as the energy value of rations, characteristic of each species of poultry, which significantly affects metabolic processes in the body.

Key words: quails, hens, ducks, hydrolytic enzymes.

 

НОВІКОВА Н., БУРЯК В. Товарні властивості м’яса свиней різних порід під впливом стрес-факторів

Анотація. Досліджено динаміку живої маси та середньодобових приростів піддослідного молодняку свиней з різною стресостійкістю, їх забійні властивості та м'ясні якості в умовах промислових комплексів.

Ключові слова: стрес, адаптація, забійні та м’ясні якості, продуктивність свиней, жива маса, середньодобові прирости.

Abstract. The dynamics of live weight and average daily increments of experimental young pigs with different stress resistance, their mortality and meat qualities in the conditions of industrial complexes were investigated.

Key words: stress, adaptation, slaughter and meat quality, productivity of pigs, live weight, average daily increments.

 

ВЕТЕРИНАРІЯ

ЛАВРІВ П. Активність ферментів імунологічної реактивності телят під дією нанопрепарату при профілактиці сальмонельозу

Анотація. На основі сучасних даних про роль нанопрепаратів узагальнено механізм фізіологічних підходів за впливу ферментів антиоксидантної системи до етіопатогенезу щодо виникнення сальмонельозу у телят. Встановлено вплив уроджених неспецифічних механізмів захисту, їх взаємодія з імунною системою. Визначено роль колоїдного срібла, під дією якого якій руйнується більшість відомих патогенних бактерій і грибків та активніше, ніж при застосуванні сучасних антибіотиків. Завдяки виявленим антимікробним властивостям наносрібло, як дезінфектант почали застосовувати в медицині, ветеринарії, харчовій промисловості та інших галузях народного господарства .

Ключові слова: телята, антиоксидантна система, ПОЛ (перокисне окиснення ліпідів), малоновий діальдегід, супероксиддисмутаза, глутатіонпероксидаза, глутатіонредуктаза, сальмонельоз, нанопрепарат Сільвеко.

Summary. In this article, based on the modern data on the role of nanoparticles, a synthesis of mechanisms of physiological approaches for the influence of antioxidant system enzymes to etiopathogenesis on the origin of salmonellosis in calves is presented. Along with this is the influence of native non-specific mechanisms of protection, their interaction with the immune system. At the same time, it is noted the ability of the components of the mucous layer to act on the Silvko nanoparticle suppress colonization of microbes on the epithelial surface of the gastrointestinal tract. It is also known that nanoparticles of metals can pass through the usual protective barriers: gastric, placental, hematoencephalic, and can spread along the processes of nerve cells, blood vessels and lymph vessels. At the same time, it should be noted that an important role is devoted to colloidal silver in antimicrobial activity, which has been known since the XIX century, but only over the past ten years, the question of its widespread use has been ripe. Thanks to research, it has been found that nanoscale silver kills the vast majority of known pathogenic bacteria and fungi and is more active than current antibiotics. Due to these properties, the nanoserver began to be used as a disinfectant in medicine, veterinary medicine, food industry and other sectors of the national economy [12, 14]. The addition of silver nanoparticles to the diet showed that the amount of erythrocytes and hemoglobin content changed under the action of these compounds, as well as changes in the morphological parameters of blood and activity of antioxidant system enzymes, especially in young animals of cattle. The obtained data indicate that the highest morphological parameters of blood were in animals due to exposure to nanoparticles. It was also noted that nanoparticles had an effect on superoxide dismutase, catalase and peroxidase activity. Also, a possible increase in the activity of glutathione peroxidase and glutathione reductase was detected, and at the same time, a reduction in the content of malondialdehyde and lipid hydroperoxides and superoxide dismutase. Due to the complex adiptive action of the components of the nanoparticle, which lead to the normalization of metabolic and free radical processes in the organism of animals, these changes occur. However, the growth of the catalytic activity of glutathione peroxidase and the activity of glutathione reductase in the blood plasma of high-grade cows in the experimental group can be attributed to an increase in the intensity of the synthesis of these enzymes in these enzymes due to the introduction of a nanoparticle that is closely related to the glutathioneregeneration in the cell, as well as the activity of glutathione peroxidase itself. Due to the interaction of reduced glutathione with glutathione peroxidase and glutathione reductase, a glutathione system that protects cells from peroxide stress

Key words: calves, antioxidant system, polyols (peroxidation of lipids), malonic dialdehyde, superoxide dismutase, glutathione peroxidase, glutathione reductase, salmonellosis, Silveco nanoparticle.

 

Німеччина вирішила запобігати АЧС за допомогою дронів

 

КОРМИ Й ГОДІВЛЯ

ЛАПОТКО А., ЗИНОВЕНКО А. Производству комбикормов – современные ориентиры

Категорія: Матеріали | Додав: Леонов (2018-12-27) | Автор: ТУ_№9-10-2018 E W
Переглядів: 299 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Copyright MyCorp © 2022 |