Середа, 2022-11-30, 8:27 PMГоловна | Реєстрація | Вхід

Меню сайту

Форма входу

Категорії розділу

Пошук

Друзі сайту

Статистика


Онлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0
Каталог статтей
Головна » Статті » Матеріали

№6 2018

АГРАРНА ТРИБУНА

СУШКО Т. Безконтрольне використання пестицидів і далі труїть бджіл

 

РУДЕНКО А. Аудит показал многомиллионные нарушения в «Коневодстве Украины»

 

НТП У ТВАРИННИЦТВІ:

ОБЛАДНАННЯ, ТЕХНОЛОГІЇ, МОДЕРНІЗАЦІЯ

 

ДІХТЯР О. Бактерицидна і бактеріостатична активність стільникового, відкачаного та забрусового соняшникового меду

Анотація. Досліджено антимікробні властивості стільникового, відкачаного та забрусового соняшникового меду, отриманого в умовах Полісся Житомирщини, відносно різних тестових культур. Встановлено, що серед досліджених зразків соняшникового меду виражену бактерицидну активність мав забрусовий та стільниковий мед. Їх середній антибактеріальний титр становив 1:5, тоді як у відкачаному меді – 1:3. Найбільш стійким соняшниковий мед був до дії грамнегативних бактерій: Escherichia coli, Proteus vulgaris, Klebsiella pneumonia.

Ключові слова: бактерицидність, бактеріостатичність, активність, властивість, соняшник, мед.

Bactericidal and bacteriostatic activity of honeycomb, extracted and capping sunflower honey. OLENA O. DIKHTIAR (Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr).

Abstract. The antimicrobial properties of honeycomb, extracted and capping sunflower honey, obtained in the conditions of Zhytomyr Polissia, have been investigated regarding different test crops. It has been found, that among the examined samples of sunflower honey, the capping and honeycomb had a distinct bactericidal activity. Their average antibacterial titer was 1:5 while in pumped – 1:3. The most resistant sunflower honey was to the action of gram-negative bacteria: Escherichia coli, Proteus vulgaris, Klebsiella pneumonia.

Key words: bactericidal, bacteriostatic, activity, property, sunflower, honey.

 

ПЛЕМРОБОТА

КАЛИНКА А., КАЗЬМІРУК Л., ПРУСОВА Г. Вирощування ремонтних телиць м’ясного комолого сименталу на Буковині

Анотація. Наведено результати досліджень ретроспективних даних на поголів’ї ремонтних теличок створюваного буковинського зонального типу м’ясного сименталу жуйних нової генерації, народжених в зимові місяці в ДП ДГ «Чернівецьке» базового господарства Буковинської державної сільськогосподарської дослідної станції НААН, щодо аналізу ефективності вирощування в підсисному стійловому періоді тварин в умовах регіону Буковини. За одержаними даними було адаптовано до умов Буковини нові рецепти раціонів годівлі ремонтних телиць м’ясного комолого сименталу худоби, для стійлового та літнього утримання, що забезпечують, максимальну реалізацію їх продуктивного

потенціалу.

Ключові слова: телиці, раціони, жива маса, добовий приріст, ефективність.

Abstract. The results of retrospectative data on the number of repair corpses Bukovynian zonal type of meat. The new Simmental Ruminants of the New Generation, Born in winter months in the state enterprise of DG Chernivtsi Bukovina State Agricultural which research station NAAS, in terms of efficiency analysis growing in the subsystem of the stalled period of animals in the conditions of the region of Bukovina. According to the received data was adapted to the conditions Bukovina new recipes for ration feeding feeding beef cattle meat legumes, for styling and summer maintenance that provides I hear the maximum realization of their productive the potential.

Key words: heifers, rations, live weight, dobogrowth, efficiency.

 

ВЕТЕРИНАРІЯ

ЄФІМЕНКО Т., ПОСТОЄНКО В., ВОРОБІЙ О., ОДНОСУМ Г., ПАЩЕНКО А., КАПЛУНЕНКО В. Ефективність наноаквахелатного комплексу у безрозплідний період за аскосферозу бджіл

Анотація. Досліджено протиаскосферозні властивості наноаквахелатного комплексу «Йодоселен» на бджолиних сім’ях, уражених аскосферозом, до та після створення в них безрозплідного періоду на термін виведення маток. Використання безрозплідного періоду допомагає оздоровити бджіл за аскосферозу, що обґрунтовує можливість його застосування як самостійно, так і в поєднанні з лікувальними препаратами. Досягнено прискорення терапевтичного ефекту від поєднання безрозплідного періоду з обробкою тіла комах «Йодоселеном», що слугує підґрунтям для наступних досліджень з визначення ефективності запропонованого технологічного прийому у практиці профілактики і лікування хвороб розплоду у бджіл як основного заходу, так і допоміжного до лікувальних препаратів.

Ключові слова: бджоли, аскосфероз, безрозплідний періоднанопрепарати, «Йодоселен».

The efficiency of the nanoacqualate complex "Yodoselen" in conjunction with the no brood period at chalkbrood disease of honey bees. YEFIMENKO M. TATYANA (National Scientific Center “Institute of beekeeping named after P. I. Prokopovich, Kyiv), POSTOIENKO O. VOLODYMYR (National Scientific Center “Institute of beekeeping named after P. I. Prokopovich, Kyiv), VOROBIY А. OLENA (National Scientific Center “Institute of beekeeping named after P. I.

Prokopovich, Kyiv), ODNOSUM V. HANNA (National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv), PASHCHENKO G. ALLA (Institute of Nanobiotechnology Ltd., Kyiv), KAPLUNENKO G. VOLODYMYR (Nanomaterials and nanotechnologies Ltd., Kyiv).

Abstract. Investigated the efficiency of nanoacqualate complex "Yodoselen" on bee families affected by chalkbrood disease before and after creation of no brood period during mating period. It is shown that the creation of no brood period allows to improve the bee health at chalkbrood disease, which substantiates the possibility of its application both, independently and in combination, with therapeutic drugs. Obtained the acceleration of the therapeutic effect from the combination of no brood period with the application of the insects body by "Yodoselen", which serves as the basis for the following investigations of determination the effectiveness of the proposed technological method in the practice of the prevention and treatment of bee brood diseases in both, the main event and auxiliary to therapeutic drugs.

Key words: bees, chalkbrood disease, no brood period, nanodrugs"Yodoselen".

 

МЕДВІДЬ С., ГУНЧАК А., СТЕФАНИШИН О., РАТИЧ І., СІРКО Я., КИСЦІВ В. Мікробіоценоз сліпих кишок перепелів під дією аквацитратів мікроелементів

Анотація. Представлено результати дослідження кількісного та якісного складу мікробіоценозу сліпих кишок перепелів породи «Фараон» за впливу органічних сполук наночастинок біоелементів, одержаних шляхом застосування ерозійно-вибухової нанотехнології, що базується на новому фізичному ефекті в галузі концентрації високих енергій. Встановлено, що форма і кількість введення мінеральних речовин у раціон перепілок впливають на активність гідролітичних ензимів в організмі птиці. Так, протеолітична та ліполітична активність ензимів у тканинах підшлункової залози та хімусі дванадцятипалої

кишки несучок підвищувалася за умови введення дораціону мінеральної добавки у формі цитрату. Тоді як активність амілаз у всіх досліджуваних нами тканинах перепілок дослідних груп, порівняно до контрольної, знижувалась. Стосовно досліджень із вивчення стану мікробіоценозу сліпих кишок перепелів, то оптимальною була кількість біоелементів в органічній наноформі.

Ключові слова: перепели, гідролітичні ензими, мікробіоценоз.

Hydrolytic enzyme activity and the state of blind gut microbiocenosis in quails under the influence of aquacitrates of microelement. S.M. MEDVID, A.V. HUNCHAK, O.M. STEFANYSHYN, I.B. RATYCH,YA. M. SIRKO, V. O. KYSTSIV,  Іnstitute of Animal Biology of the National Academy of Agrarian Sciences.

Summary. The article presents the results of research into quantitative and qualitative characteristics of blind gut microbiocenosis in Pharaoh breed quails under the influence of organic substances of bioelement nanoparticles obtained with the help of explosive erosion nanotechnology, which is based on the new physical effect in the sphere of high energy concentration. The research was conducted using growing and seeding of microorganisms onto selected environments. All the birds received comprehensive combined feed balanced with nutrients in accordance with type, age and productivity specification. Control group quails were given standard premix (SP) of inorganic bioelement compounds. Test group quails received water with comprehensive mineral aqua citrate supplement. In particular, first test group birds received elements in the amount of 1/10 from the amount in standard premix, while the second test group received 1/20 from the amount of mineral elements in standard premix Research results show that the form and amount of mineral elements added to quail diet impact hydrolytic enzyme activity in birds. Thus, proteolytic and lipolytic enzyme activity in pancreatic tissues and duodenal chyme was enhanced when a mineral supplement in the form of citrate was introduced into the diet. Amylase activity in all tissues of test quails decreased in comparison with control group. The study into the state of blind gut microbiocenosis in quails showed that the optimal amount of bioelements in organic nanoform was 10% from their level in inorganic mineral premix. Namely, the number of strains with normal ferment activity increased along with the increase of total E-coli cells. Simultaneously, blind gut chyme of test group quails did not show traces of lactose-negative strains of E.coli, yeast-like fungi and Proteus cells.

Key words: quails, hydrolytic enzymes, microbiocenosis.

 

КОРМИ Й ГОДІВЛЯ

ЗАХАРЧУК П. Раціони, збагачені добавками «Е – СЕЛЕН» і «ДЕВІВІТ», у годівлі бичків-сименталів

Анотація. Наведені результати досліджень продуктів забою бичків симентальської породи за добавок у раціоні «Е – селен» і «Девівіт». У тканинах печінки бичків дослідних груп спостерігалася тенденція до збільшення концентрації Mn, Cu, Zn та зменшення її для Ni, Co, Fe порівняно з контролем. Дослідженнями деяких мікроелементів у тканинах серця бичків дослідних груп відзначено тенденцію до зменшення рівня Mn, Ni, Co та збільшення Cu, Zn і Fe порівняно з тваринами контрольних тварин. Встановлено, вірогідне підвищення активності амінотрансфераз у тканинах печінки -2,28±0,04 (р<0,05), а також розчинного білка у тканинах м’яза — 58,39±2,33 (р<0,05) і 114,76±5,13 печінки (р<0,01) дослідних бичків. За результатами досліджень деяких мікроелементів у тканинах найдовшого м’яза спини, печінки та серця бичків не відзначено істотних різниць між контрольними та дослідними тваринами. На відгодівельному молодняку вміст селену у довгастому м’язі спини коливався у межах 0,042 (контроль) –0,087мг/кг, що є цілком прийнятним і безпечним. З цього можна зробити висновок, що яловичина може бути одним із джерел поповнення нестачі селену в раціоні людини. Якщо порівняти дослідних тварин з контрольними за вмістом селену в крові через 3 місяці після початку досліду, то вони перевищували контроль на 0,031-0,047 мкг/мл, або 39,2-75,9%. А через 6 міс це перевищення становило уже 0,033-0,067 мкг/мл, або 38,8-58,7%. Необхідно відмітити, що кращі результати з м’ясної продуктивності були в групі тварин, яким згодовували в раціоні селеновмісний препарат «Девівіт».

Ключові слова: селен, раціон, активності амінотрансфераз, білок, мінеральні речовини, добавки, яловичина, мікроелементи, бички, суха речовина.

Yakisni indicators slaughter bulls symentalskoyi breed depending on introduction to additives diet "E - SELENA" and "DEVIVIT". ZAKHARCHUK P.B., postgraduate student, Podilsky state agricultural and technical university, Kamyuny-Podolsky, Ukraine.

Abstract. The results of the research products of slaughter bulls Simmental for supplements in the diet "E - selenium" and "Devivit." In liver tissue bulls research groups tended to increase the concentration of Mn, Cu, Zn and reducing it to Ni, Co, Fe, compared with the control. Investigation of some trace elements in tissues of the heart bulls research groups marked downward trend of Mn, Ni, Co and an increase in Cu, Zn and Fe compared to control animals animals. Found significant increase aminotransferase activity in liver tissue -2,28 ± 0,04 (p<0.05), and soluble protein in muscle tissue - 58,39 ±2,33 (p <0.05) and 114.76 ± 5.13 liver (p <0.01) of experimental bulls. According to the results of studies of some micronutrients in the tissues of the longest muscle of the spine, liver and heart of the bulls, no significant differences were observed between the control and experimental animals. In the fattening young, the selenium content in the oblong muscle of the back fluctuated within the range of 0.042 (control) -0.087 mg / kg, which is completely acceptable and safe. From this it can be concluded that beef can be one of the sources of replenishment of the lack of selenium in the human diet. When comparing experimental animals with serum selenium control after 3 months after the start of the experiment, they exceeded the control at 0.031-0.047 μg / ml or 39.2-75.9%. And after 6 months the excess was already 0,033-0,067 μg / ml, or 38,8-58,7%. ) It should be noted that the best results from meat productivity were obtained in a group of animals fed diethyltin-containing drug Devivit in the diet.

Key words: selenium, diet, aminotransferase activity, protein, minerals, additives, beef, trace elements, bulls, dry matter.

 

РАЗАНОВ С., ТКАЧУК О. Поживний вміст у зеленій масі багаторічних бобових, вирощених на забруднених ґрунтах

Анотація. Визначено вихід сухої речовини, кормових одиниць, обмінної енергії та перетравного протеїну із зеленої маси бобових багаторічних трав упродовж усіх років вегетації на грунтах, забруднених важкими металами. Проаналізовано динаміку виходу поживних речовин протягом років життя трав. Обґрунтовано неістотну реакцію бобових багаторічних трав на підвищену концентрацію у грунті свинцю, кадмію та міді.

Ключові слова: суха речовина, кормові одиниці, обмінна енергія, перетравний протеїн, бобові багаторічні трави, важкі метали, грунт, концентрація.

The release of nutrients from the green mass of legumes perennial grasses grown on soil contaminated with heavy metals. S.F. RAZANOV, О.P. TKACHUK.

Abstract. The yield of dry matter, fodder units, exchange energy and digestible protein from the green mass of legume perennial grasses have been determined throughout all vegetative years on soils contaminated with heavy metals. The dynamics of yield of nutrients over the years of herbs has been analyzed. The inessential reaction of leguminous perennial grasses to an increased concentration in the soil of lead, cadmium and copper is justified.

Key words: dry substance, fodder units, exchange energy, digestible protein, legumes perennial grasses, heavy metals, soil, concentration.

 

ЧУМАКОВ В., БАРАНОВСКИЙ И., ЖИЛИЧ Е. Экструдированные корма – назначение, приготовление и использование

Категорія: Матеріали | Додав: Леонов (2018-08-15) | Автор: ТУ_№6-2018 E W
Переглядів: 453 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Copyright MyCorp © 2022 |